top of page

Algemene Voorwaarden:

 1. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene verkoopsvoorwaarden, zelfs indien er in zijn opdracht of bestelling andere voorwaarden staan.  
   

 2. Prijzen welke door All Graffix bv in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De Prijzen welke door All Graffix bv in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De zijn exclusief 21% BTW. Tarieven door All Graffix bv meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties.  
   

 3. De door All Graffix bvba opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.  
   

 4. Iedere klacht betreffende de levering , van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen
  of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan All Graffix bvba en dit per aangetekende brief.  
   

 5. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.
   

 6. Facturen zijn contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald,
  dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 12 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft All Graffix bv tevens het recht om een administratiekost van 250 EURO aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen worden gedragen door de klant.  

   

 7. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de Klant aan
  All Graffix bv worden meegedeeld.  

   

 8. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen All Graffix bv en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij All Graffix bv of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.  
   

 9. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van All Graffix bv de producten en resultaten van
  de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen tenzij overeengekomen.

   

 10.  De klant zal aanduidingen van All Graffix bv of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.  
   

 11. All Graffix bv behoudt zich het recht voor elk van deze voorwaarden en bepalingen op eender welk moment eenzijdig te wijzigen.  
   

 12. Op alle overeenkomsten gesloten met All Graffix bv is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met All Graffix bv zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Leuven.
   

 13. Deze algemene voorwaarden zijn de enige geldend voor de beide partijen.  
   

 14. Goederen worden geleverd zoals omschreven in de factuur of offerte. 
   

 15. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen. 
   

 16. De geleverde goederen blijven eigendom van All Graffix bv zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is. 
   

 17. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. 
   

 18. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de teksten en/of afbeeldingen welke hij opgeeft of aanvaardt bij goedkeuring van de proefdruk en verbindt er zich daarenboven toe All Graffix bv zonder voorbehoud te vrijwaren voor elke eis die door derden zou worden ingeleid met betrekking tot de gepubliceerde teksten en/of illustraties. Hij erkent de teksten en illustraties opgenomen in elk door hem gekozen en goedgekeurde publiciteitsvorm.  
   

 19. Een voorschot 50% wordt bepaald bij ondertekening of goedkeuring van de offerte. All Graffix bvba heeft het recht het voorschotbedrag vrij te bepalen. Dit voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd.
   

 20. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behoudt All Graffix bvba ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.  De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de omhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.
   

 21. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d...
   

 22. All Graffix bv behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.
   

 23. Indien All Graffix bv zich verbindt tot het leveren van diensten of prestaties dient 50% betaald te worden bij goedkeuring van de offerte, en 50% bij de oplevering of de voltooiing ervan.
   

 24. Bij niet-betaling behoudt All Graffix bv zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
   

 25. Bij niet-betaling behoudt All graffix bv het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbinder te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
   

 26. De goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij ingeval van opzet en grove schuld in hoofde van de vervoerder.  De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.
   

bottom of page